Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Jarní sympozium radiologických asistentů

Jarní sympozium radiologických asistentů

Jarní sympozium radiologických asistentů 2023

31. května – 2. června 2023, Hradec nad Moravicí

Tradiční setkání radiologických asistentů nejen České republiky se uskutečnilo na přelomu května a června tohoto roku v pěkném prostředí Hotelu Belaria Resort v Hradci nad Moravicí. Pořadatelem sympozia byla Společnost radiologických asistentů České republiky (SRLA ČR) spolu s Radiologickým oddělením Slezské nemocnice v Opavě, p. o. (SNO) a Ústavem zobrazovacích metod Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Záštitu nad sympoziem převzal Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel Slezské nemocnice v Opavě a PhDr. Hana Hozová, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči opavské nemocnice. Garanty sympozia byli MUDr. Kamil Hudeczek, primář Radiologického oddělení Slezské nemocnice a Mgr. Ondřej Krahula, MBA, předseda SRLA ČR.

            V místě konání se v posledním květnovém podvečeru sešel ke svému pravidelnému jednání výbor a revizní komise SRLA. Samotný večer už byl věnován méně formálnímu setkání přihlášených účastníků u cimbálové muziky. Jeho součástí pak bylo ocenění Bc. Martina Homoly za celoživotní přínos a rozvoj naší profese, a stejně tak za letitou práci věnované naší odborné společnosti.

            První den odborného programu zahájila PhDr. Hana Hozová spolu s náměstkem ředitele pro léčebnou péči SNO MUDr. Richardem Lenertem, PhD. Přítomné přivítal jeden z hlavních organizátorů akce Bc. Hubert Strouhal, DiS., z Radiologického oddělení SNO.

Zobrazit více...

            V úvodním přednášce bylo představeno radiologické oddělení spolupořádající opavské nemocnice (K. Štenclová). Další sdělení bylo věnováno naší profesní organizaci. A sice náhledu na její současnou práci, ale také historickému ohlédnutí. Jeho autor z pražské Ústřední vojenské nemocnice zároveň jménem SRLA přivítal všechny přítomné a zdůraznil význam takovýchto setkání (O. Krahula). Následující dvě sdělení byla věnována oblasti radioterapie. Nejprve autorka přednášky z Onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Trenčíně a zároveň předsedkyně Společnosti radiologických asistentů Slovenské republiky prezentovala problematiku ozařování v oblasti krku (J. Strápková). Dále kolegové z Nemocnice Agel v Novém Jičíně představili stereotaktickou radioterapii na jejich pracovišti (B. Marcinčák, N. Klečková). Následovala přednáška kolegy z Katedry radiologické techniky Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě, jejímž tématem byl CT trauma protokol a jeho variace s tím, že autor ve svém sdělení poskytl poměrně velký prostor pro debatu a zkušenosti kolegů z jiných pracovišť s touto problematikou (M. Chudý). První blok končilo sdělení, ve kterém se jeho autor z olomoucké fakultní nemocnice podělil o jejich zkušenosti s pilotním programem časného záchytu karcinomu plic (D. Kozák).

            Po krátké přestávce zahájil předseda SRLA Mgr. Ondřej Krahula plenární schůzi společnosti. Zde seznámil přítomné členy s činností výboru v uplynulém roce a            Bc. Ivan Capulič, DiS., prezentoval pokladní zprávu společnosti a její hospodářský výsledek. Následovala diskuse k dotazům či připomínkám členů auditoria a zástupců SRLA.

            Odpolední série přednášek startovala sdělení z oblasti mamologie. V první přednášce prezentovaly její autorky ze SNO kazuistiky nemocných s maligními nádory prsu (R. Honková, H. Harazimová, M. Hulvová). Kolega ze stejného zdravotnického zařízení pak prezentoval moderní lokalizační metody nádorů prsu a patologických axilárních uzlin (J. Žatecký) a konečně kolega z Nemocnice Malacky, a zároveň člen auditorské skupiny pro mamografický screening při Ministerstvu zdravotnictví Slovenské republiky informoval o aktuálním stavu tohoto screeningového programu (P. Gyurkovics). Blok končila série prezentací z oblasti nukleární medicíny. V první z nich její autor ze SNO představil kazuistiku nemocného s meningeomem jako vedlejším nálezem při celotělové 99mTc-MIBI scintigrafii (R. Miklič). Dále vystoupila se svým sdělením kolegyně z českobudějovické nemocnice. Ta představila radionuklidovou terapii neuroendokrinních tumorů pomocí Lutathery (177Lu – oxodotreotide), kterou na jejich pracovišti, jako jedním z mála u nás, provádějí (K. Daňová, P. Solný). Blok uzavírala přednáška autorek z brněnské fakultní nemocnice. Ty svojí prezentaci věnovaly preparátu DaTSCAN (123I – Ioflupan), resp. vyšetření dopaminových receptorů (S. Csányiová, S. Bučková).

            Poslední přednáškový blok toho dne zahajovala autorka prezentace týkající se rentgenového vyšetřování nedonošenců v praxi pražské Všeobecné fakultní nemocnice (A. Válková). Následovalo sdělení kolegy z plzeňské fakultní nemocnice věnované 3D vyšetření na operačním sále (P. Nedbal) a kolegy z brněnské fakultní nemocnice, který prezentoval skiagrafický stereotaktický přístroj EOS pro snímkování pacientů na dlouhý formát (P. Vítek). Se svoji druhou přednáškou vystoupila její autorka z Všeobecné fakultní nemocnice. Byla opět věnována dětským pacientům, resp. zobrazovacím metodám plic v pediatrii (A. Válková). Čtvrteční odborný program uzavíral přednášející z Nemocnice ve Frýdku-Místku. Zaměřil se v něm na vyšetřování rizikového pacienta na magnetické rezonanci, tedy na relativní a absolutní kontraindikace vyšetření (D. Matyášek).

            Přítomní si pak užili skvěle zorganizovaného společenského večera, v němž nechybělo nejen dobré jídlo a pití či tombola, ale hlavně pak živá muzika v podání Cactus LiveBand.

Druhý den odborného programu začínal autor přednášky z ostravské fakultní nemocnice – Cyberknife pohledem radiologického asistenta (A. Chlopčík). Následovala série čtyř přednášek z oblasti intervenční radiologie. Z oblasti nevaskulárních intervenčních výkonů bylo sdělení autorů z Nemocnice ve Frýdku-Místku a týkalo se role radiologického asistenta u specializovaných vyšetření žlučových cest v radiodiagnostice (A. Chalánková, D. Pakizer). Perkutánní transhepatální drenáži se věnovali autoři dalšího sdělení z Fakultní nemocnice Ostrava (P. Kusinová, M. Mertová, I. Capulič). A opět žlučových cest, resp. úloze radiologického asistenta při řešení benigních stenóz žlučových cest, se týkala i další prezentace kolegyně z brněnské fakultní nemocnice (E. Míšenská Schmidtová). Z ranku vaskulárních intervenčních výkonů byla následující přednáška autorů z Oblastní nemocnice Kladno a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Ti předložili interim analýzu bicentrické studie, v níž si kladli otázku, může-li intravaskulární litotripsie periferních tepen zlepšit efekt lékových balónkových katétrů (D. Procházka, F. Staněk, O. Zubkovskyy). Následovalo sdělení kolegyně z ostravské fakultní nemocnice, resp. Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Jejím tématem bylo postmortem CT a Projekt Virtopsie 2019-2022 ve FN Ostrava (M. Smutná, V. Vojtek, M. Pomaki). Z oblasti nukleární medicíny byla pak další prezentace, ve které se její autor z Nemocnice České Budějovice zabýval optimalizací radiační ochrany při aplikaci radiofarmak (P. Solný, S. Šrobár, K. Daňová). Jednu z posledních přednášek věnoval kolega z Nemocnice ve Frýdku-Místku radiační ochraně, dávkám z jednotlivých modalit v radiodiagnostice a související legislativě nutné pro každodenní práci radiologického asistenta (D. Matyášek). Dvoudenní program uzavírala prezentace kolegyně z olomoucké fakultní nemocnice jejímž předmětem byly výhody radioterapie hrudní stěny v nádechu (E. Szewieczková). Jak v prvním, tak v druhém dni věnovaným odborným sdělením nechyběl dostatečný prostor pro doplňující dotazy a diskusi jednotlivých témat.

Slavnostního ukončení setkání a rozloučení s přítomnými se ujala za pořádající vedoucí radiologická asistentka Radiologického oddělení SNO Mgr. Kateřina Štenclová spolu s Bc. Hubertem Strouhalem, DiS.

Všem pořádajícím patří velké poděkování za skvěle zorganizované tradiční setkání.  V auditoriu, ale i mezi přednášejícími, nechyběli nejen radiologičtí asistenti, ale i lékaři našich specializací či lékařští fyzici. Ode všech pak zaznívala slova uznání nejen k organizátorům akce a k vysoké odborné úrovni prezentovaných sdělení, ale důraz byl také kladen na důležitost našeho oboru a nezbytnost existence podobných odborných konferencí. V příštím roce se pořádání Jarního sympozia ujali naši olomoučtí kolegové a kolegyně.

David Procházka

Jedna odpověď

  1. Peter Gyurkovics napsal:

    Ďakujem organizátorom za možnosť prednášať a za super organizáciu v príjemnom prostredí mimo ale blízko civilizácie 😊.

Diskuze je uzavřena.