Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Legislativa

Legislativa – ionizující záření

Zákon č. 263/2016 Sb. Atomový zákon

Vyhláška č. 422/2016 Sb. Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje


Personální legislativa

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

2.19.16 Radiologický asistent

10. platová třída

1. Provádění základních zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně, poskytování specifické ošetřovatelské péče.

2. Hodnocení a korigování projekčních a expozičních odchylek rentgenogramů, zpracovávání potřebné obrazové dokumentace, asistence při skiaskopicko-skiagrafických vyšetřeních.

11. platová třída

1. Provádění specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

2. Provádění edukace ve specifických postupech v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

12. platová třída

1. Provádění nejnáročnějších specializovaných diagnostických a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, např. standardizace vyšetřovacích protokolů jednotlivých modalit, provádění postprocesingového zpracování základních analýz a obrazových i kvantitativních dat.

2. Vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo jako osoba s přímou odpovědností za radiační ochranu na radiologických pracovištích, metodické usměrňování oboru radiologie, aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru radiologie, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání radiologických asistentů včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Vyhláška č. 55/2011 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

§ 7 Radiologický asistent

(1) Radiologický asistent vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále může bez odborného dohledu, bez indikace a v souladu s postupy stanovenými zákonem o specifických zdravotních službách pro poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, (dále jen „postup lékařského ozáření“)

 • a) asistovat a instrumentovat při intervenčních výkonech,
 • b) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky,
 • c) provádět specifickou ošetřovatelskou péči poskytovanou v souvislosti s radiologickými výkony a
 • d) přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky a manipulovat s nimi.

(2) Radiologický asistent, který je aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za praktickou část lékařského ozáření, dále může bez odborného dohledu, bez indikace a v souladu s postupy lékařského ozáření provádět praktickou část lékařského ozáření při

 • a) standardních skiagrafických zobrazovacích výkonech,
 • b) standardních mamografických zobrazovacích výkonech včetně screeningových,
 • c) peroperační skiaskopii a skiaskopii pro navigaci,
 • d) kostní denzitometrii,
 • e) diagnostických výkonech v zubní radiodiagnostice,
 • f) standardních léčebných ozařovacích technikách v radioterapii a
 • g) standardních diagnostických a léčebných výkonech v nukleární medicíně.

(3) Radiologický asistent dále může v souladu s postupy lékařského ozáření

 • a) na základě indikace a pod přímým vedením radiologického asistenta s příslušnou specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí vykonávat činnosti uvedené v § 160 až 163,
 • b) na základě indikace a pod odborným dohledem lékaře aplikovat intravenózní léčiva nutná k provedení praktické části lékařského ozáření,
 • c) na základě indikace lékaře a pod odborným dohledem lékaře, sestry pro nukleární medicínu nebo odborného radiologického asistenta pro nukleární medicínu aplikovat radiofarmaka,
 • d) provádět činnosti na základě indikace a podle pokynů klinického radiologického fyzika se zvláštní odbornou způsobilostí pro radioterapii při plánování radioterapie,
 • e) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře aplikovat léčivé přípravky nutné k provedení vyšetření trávicím traktem, dýchacími cestami, formou podkožních, kožních a nitrosvalových injekcí,
 • f) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře provádět léčebné a zobrazovací výkony v radiologii, které využívají jiné fyzikální principy než ionizující záření, a
 • g) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře zavádět periferní žilní katetry.

§ 160 Radiologický asistent se specializovanou způsobilostí

(1) Radiologický asistent se specializovanou způsobilostí uvedený v § 161 až 163 vykonává činnosti podle § 7 a dále může bez odborného dohledu, bez indikace, v souladu s postupy lékařského ozáření a v rozsahu své specializované způsobilosti

 • a) připravovat místní radiologické standardy,
 • b) vést celoživotní a specializační vzdělávání,
 • c) připravovat podklady ke specifikaci technických parametrů radiologických zařízení v rámci investičního plánování,
 • d) edukovat pacienty, případně jiné osoby, ve specifických postupech a připravovat pro ně informační materiály,
 • e) koordinovat práci členů týmu v oblasti své specializované způsobilosti a působit jako konzultant pro ostatní členy týmu a provádět odborný dohled nad radiologickými asistenty bez specializované způsobilosti,
 • f) provádět zajištění a hodnocení kvality poskytované zdravotní péče, prostředí a dokumentace, ověřovat získané informace a navrhovat způsoby zvýšení kvality zdravotní péče,
 • g) vyhodnocovat rizika pochybení v radiologických postupech, včetně radiologických událostí, a navrhovat preventivní a nápravná opatření,
 • h) provádět výzkum zaměřený zejména na identifikaci činností vyžadující změny v postupech, odhalení příčin nedostatků v poskytované péči a vytváření podmínek pro aplikaci výsledků výzkumů do klinické praxe na vlastním pracovišti a v rámci oboru,
 • i) provádět a vyhodnocovat zkoušky provozní stálosti zdroje ionizujícího záření,
 • j) účastnit se interních a externích klinických auditů a
 • k) spolupracovat s klinickým radiologickým fyzikem a lékařem při navrhování nových technologií a postupů a jejich zavádění do praxe a vypracovávat podklady pro tvorbu národních radiologických standardů.

(2) Radiologický asistent se specializovanou způsobilostí uvedený v § 161 až 163 dále může na základě indikace lékaře, bez odborného dohledu a v souladu s postupy lékařského ozáření provádět přípravu pacientů na specifické diagnostické a léčebné výkony, doprovázet je, sledovat je a asistovat během výkonů.

§ 161 Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku

(1) Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku vykonává činnosti podle § 160 a dále bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s postupy lékařského ozáření může

 • a) spolupracovat s klinickým radiologickým fyzikem při stanovování místních diagnostických referenčních úrovní v radiodiagnostice a při intervenčních výkonech a na identifikaci příčin jejich překračování,
 • b) sledovat dodržování místních diagnostických referenčních úrovní a realizovat nápravná opatření při jejich překračování,
 • c) spolupracovat s klinickým radiologickým fyzikem při optimalizaci lékařského ozáření v radiodiagnostice a při intervenčních výkonech a při úpravách vyšetřovacích protokolů,
 • d) schvalovat provedení lékařského ozáření ve skiagrafii a mamografii, pokud je aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za odůvodnění lékařského ozáření, a
 • e) provádět hodnocení kvality lékařského ozáření, pokud je aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za odůvodnění lékařského ozáření.

(2) Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku bez odborného dohledu na základě indikace lékaře může aplikovat intravenózní diagnostika s výjimkou radiofarmak.

(3) Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku se zvláštní odbornou způsobilostí pro skiagrafii dále může bez odborného dohledu, bez indikace a v souladu s postupy lékařského ozáření provádět praktickou část lékařského ozáření při

 • a) skiagrafických nestandardizovaných výkonech a
 • b) standardizovaných skiagrafických výkonech za ztížených podmínek.

(4) Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku se zvláštní odbornou způsobilostí pro zobrazování v mamografii může provádět v souladu s postupy lékařského ozáření, na základě indikace a pod odborným dohledem lékaře, který je aplikující odborník s klinickou odpovědností za klinické hodnocení lékařského ozáření, prvotní klinické zhodnocení zhotovené obrazové dokumentace v mamografii.

(5) Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku se zvláštní odbornou způsobilostí pro zobrazování nukleární magnetickou rezonancí může na základě indikace lékaře bez odborného dohledu provádět

 • a) specializované výkony využívající magnetickou rezonanci včetně jejich postprocessingového zpracování,
 • b) nestandardizované výkony využívající magnetickou rezonanci a
 • c) standardizované výkony využívající magnetickou rezonanci za ztížených podmínek.

(6) Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku se zvláštní odbornou způsobilostí pro zobrazování výpočetní tomografií, který je aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za praktickou část lékařského ozáření, dále může bez odborného dohledu, v souladu s postupy lékařského ozáření a na základě indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za odůvodnění lékařského ozáření, provádět praktickou část lékařského ozáření při výkonech ve výpočetní tomografii včetně jejich postprocessingového zpracování.

(7) Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku se zvláštní odbornou způsobilostí pro zobrazování v intervenční radiologii a kardiologii může v souladu s postupy lékařského ozáření a na základě indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za praktickou část lékařského ozáření,

 • a) bez odborného dohledu provádět postprocessingové zpracování zhotovené obrazové dokumentace,
 • b) bez odborného dohledu dokumentovat automatická morfologická zhodnocení a
 • c) spolupracovat s lékařem při optimalizaci konkrétního lékařského ozáření během intervenčního výkonu.

§ 162 Odborný radiologický asistent pro radioterapii

Odborný radiologický asistent pro radioterapii vykonává činnosti podle § 160 a dále v souladu s postupy lékařského ozáření, na základě indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem, může

 • a) pod odborným dohledem klinického radiologického fyzika se zvláštní odbornou způsobilostí pro radioterapii provádět plánování léčby,
 • b) bez odborného dohledu provádět praktickou část lékařského ozáření v HDR brachyterapii,
 • c) bez odborného dohledu provádět praktickou část lékařského ozáření při speciálních ozařovacích technikách v teleterapii,
 • d) bez odborného dohledu provádět radiologické zobrazovací postupy pro plánování a ověřování léčby, základní analýzu obrazových dat a jejich následné zpracování a
 • e) bez odborného dohledu provádět přímou dozimetrii na pacientovi.

  § 163 Odborný radiologický asistent pro nukleární medicínu

  Odborný radiologický asistent pro nukleární medicínu vykonává činnosti podle § 160 a dále v souladu s postupy lékařského ozáření může

  a) bez odborného dohledu a bez indikace

  • 1. provádět měření dávkového příkonu u pacientů v rámci radionuklidové terapie,
  • 2. přijímat, kontrolovat dodávky, připravovat k aplikaci a likvidovat radiofarmaka a provádět dekontaminaci použitých prostředků a pracovního prostředí a rozdělovat připravená radiofarmaka podle požadované aktivity k aplikaci,
  • 3. provádět základní analýzu obrazových i kvantitativních dat a jejich následné zpracování,
  • 4. provádět provozní zkoušky zobrazovacích a detekčních systémů;

  b) bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem,

  • 1. provádět praktickou část lékařského ozáření při hybridních diagnostických výkonech postupy v nukleární medicíně,
  • 2. aplikovat radiofarmaka a kontrastní látky.