Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Specializační vzdělání RA krok za krokem

Průvodce specializačním vzděláváním pro radiologické asistenty

 • Specializace (dříve „atestace“) jsou stanoveny Nařízením vlády č.31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.
 • Specializace jsou určeny pro RA, kteří získali kvalifikaci jedním z následujících způsobů
  • SZŠ (nástavba),
  • VOŠ (DiS),
  • VŠ (Bc., Mgr.).
 • Specializace má 3 základní obory:
  • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
   • Analogová a digitální skiagrafie
   • Zobrazování výpočetní tomografií
   • Zobrazování magnetickou rezonancí
   • Zobrazovací postupy intervenční radiologie a kardiologie
   • Zobrazování v mamární diagnostice
  • Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně
  • Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii
 • Specializace jsou podmínkou pro některé odborné činnosti vykonávané bez odborného dohledu, ne však podmínkou pro výkon povolání.

Jak začít?

Po rozhodnutí začít studovat je prvním krokem k získání specializace přihlášení k zařazení do specializačního vzdělávání na webovém rozcestníku Evidence zdravotnických pracovníků Ministerstva zdravotnictví ČR – vstup do žádosti.

Žádost je nutné vyplnit a uložit. Poté vytisknout a nechat potvrdit dobu praxe zaměstnavatelem. Takto vyplněnou žádost zašlete na pověřené pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR. Tím je pro radiologické asistenty Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

NCO NZO, Evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek
Vinařská 6
603 00 Brno

Pozor! Platnost elektronicky vyplněné žádosti je časově omezena, pokud nebude vytištěná žádost fyzicky odeslána do 80 dnů, ze seznamu v aplikaci EZP bude automaticky zrušena!

Čekejte na písemné sdělení o zařazení do specializačního vzdělávání, které obdržíte do 30 dnů. Toto sdělení je potřeba předložit zaměstnavateli v případě, že jste získali rezidenční místo.

V případě, že jste již splnili některý z předepsaných kurzů, potřebných pro přistoupení k závěrečné zkoušce, je nutné nechat si toto studium uznat – vstup do žádosti. Započtena vám bude ta část dříve absolvovaného studia, např. certifikovaný kurz aj., pokud odpovídá některé části vzdělávacího programu SV). Po přijetí Žádosti o započtení studia do 30 dnů obdržíte Potvrzení o započtení dříve absolvovaného studia nebo jeho části.

 • Základní modul bude uznán radiologickému asistentovi, který absolvoval VOŠ (DiS.) nebo VŠ (Bc., Mgr.).
 • Certifikovaný kurz (CK) bude započten v části teoretické – důvodem je nestejná délka odborné praxe CK realizovanými různými institucemi v různých obdobích.
 • Magisterské studium v oboru Radiologická asistence.
 • Praktickou část podle délky odborné praxe započte školitel akreditovaného zařízení. 

K žádosti je nutné přiložit:

 • stejnopis nebo úředně ověřené doklady o ukončení dříve absolvovaného studia nebo odborné praxe,
 • v případě studia nebo odborné praxe v cizině je nutné předložit překlad od autorizovaného překladatele.

Průběh studia

Pokud bude vypsán kurz odpovídající vaší žádosti, budete písemně vyrozumněni a pozváni na zahájení teoretické výuky. Pozvánku obdržíte minimálně 30 dnů před termínem zahájení studia z příslušného akreditovaného zařízení, které realizuje teoretickou část SV.

Při zahájení SV obdržíte logbook, který vás bude provázet celým studiem. Do něj se zaznamenává průběh SV, obsahuje rovněž praktické výkony, které je nutné splnit a základní informace o SV.

Pokud bylo vydáno Potvrzení o uznání části dříve absolvovaného studia, účastník předloží toto potvrzení při zahájení SV odpovědnému zaměstnanci akreditovaného zařízení, které realizuje SV.

Do doby specializačního vzdělávání akreditované zařízení započte též dobu pracovní neschopnosti a dobu mateřské a rodičovské dovolené, pokud tato doba přerušení výkonu zdravotnického povolání nečinila v úhrnu více než 14 týdnů v kalendářním roce a o započtení vydá potvrzení. Pokud v rámci probíhajícího specializačního vzdělávání vyvstanou pochybnosti o takovém započtení a je podána žádost účastníka specializačního vzdělávání nebo akreditovaného zařízení, pak rozhodne o započtení Ministerstvo zdravotnictví.

Základní modul

Základní modul musí absolvovat všichni, jimž nebude možné uznat žádné předchozí studium. Obsahem tohoto modulu jsou obecné kurzy, které mají budoucího specialistu seznámit se znalostmi potřebnými k organizačnímu a metodickému vedení v oblasti využívání radiologických technologií, odborné terminologie a specifik jejího užívání, prohloubit vědomosti a dovednosti potřebné k efektivnímu výkonu v roli radiologického asistenta specialisty.

Základní modul může být společný pro vzdělávací programy specializačního vzdělávání v oborech Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii a Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně.

Základní modul má časovou dotaci 40 hodin, tedy 5 dnů teorie.

Odborný modul OM1

Tento modul je již povinný pro všechny. Jeho úkolem je připravit radiologické asistenty pro požadované činnosti konkrétního oboru specializace. Studiem tohoto modulu dojde ke srovnání vstupních znalostí RA pro další speciální kurzy.

Jeho náplní jsou pro radiodiagnostiku předměty:

 • Přehled přístrojové techniky v radiodiagnostice.
 • Radiologická fyzika fotonových svazků a základy dozimetrie.
 • Principy radiační ochrany.
 • Rentgenová anatomie.
 • Indikační kritéria pro radiodiagnostiku, postavení jednotlivých radiologických zobrazovacích metod v klinické diagnostice, kasuistika.
 • Kontrastní látky a ostatní farmaka používaná v radiodiagnostice.
 • Kanylace periferních žil, aplikace kontrastních látek (KL), nežádoucí příhody po aplikaci KL.
 • Specifická ošetřovatelská péče při radiodiagnostických výkonech: monitoring vitálních funkcí, zhodnocení a řešení aktuálního stavu, kardiopulmonální resuscitace.
 • Tvorba protokolů a standardů radiodiagnostických postupů.

Jeho náplní jsou pro nukleární medicínu předměty:

 • Sterilní a septické prostředí (přístroje, personál).
 • Dozimetrie.
 • Radiační ochrana.
 • Indikační kritéria pro nukleární medicínu.
 • Radiofarmaka.
 • Kontrastní látky.
 • Kanylace periferních žil, i.v. aplikace kontrastních látek a radiofarmak, nežádoucí příhody po aplikaci KL.
 • Specifická ošetřovatelská péče při výkonech nukleární medicíny: monitoring vitálních funkcí, zhodnocení a řešení aktuálního stavu, kardiopulmonální resuscitace.
 • Tvorba protokolů, standardů a postupů v nukleární medicíně.

Jeho náplní jsou pro radioterapii předměty:

 • Sterilní, supersterilní a septické prostředí (přístroje, personál).
 • Radiologická fyzika elektromagnetických a korpuskulárních svazků.
 • Dozimetrie fotonových a elektronových svazků.
 • Radiační ochrana při radioterapeutických výkonech.
 • Kontrastní látky v plánování radioterapie.
 • Kanylace periferních žil, aplikace kontrastních látek, nežádoucí příhody po aplikaci KL.
 • Specifická ošetřovatelská péče při radioterapeutických výkonech: monitoring vitálních funkcí, zhodnocení a řešení aktuálního stavu, kardiopulmonální resuscitace.
 • Tvorba protokolů a standardů radioterapeutických postupů.

Modul bývá obvykle ukončen ústní zkouškou po splnění teoretické (40 hodin, resp. 5 dnů) i praktické (40 hodin, resp. 5 dnů) části.

Odborné moduly OM2 a OM3 pro radiodiagnostiku

V oboru radiodiagnostiky je v druhém odborném modulu největší variabilita. Student si sám vybere, ve které specializaci chce ve studiu pokračovat a zvolí si pro něj nejvhodnější podobor. Z problematiky vybraného podoboru bude také skládat následně Atestační zkoušku. Časové dotace pro moduly jsou:

 • OM2 – 40 hodin, resp. 5 dnů teoretické výuky
 • OM3 – 360 hodin, resp. 9 týdnů odborné praxe, z nichž nejméně 80 hodin (2 týdny) musí být absolvovány na akreditovaném pracovišti (tzn. na pracovišti, které je akreditováno u MZČR k provádění praktické části výuky specializačního vzdělávání v dané specializaci). Akreditované zařízení přidělí každému účastníkovi specializačního vzdělávání školitele, který je zaměstnancem akreditovaného zařízení. Školitel pro praktickou část hodnotí zvládnutí výkonů stanovených vzdělávacím programem. Školitel pro praktickou část potvrzuje rozsah odborné praxe na odborném pracovišti a splnění počtu výkonů na akreditovaném pracovišti.

Náplň kurzů OM2a a OM3a Analogová a digitální skiagrafie

 • Rentgenová anatomie ve skiagrafii.
 • Patologické stavy v rentgenovém obraze.
 • Analogový a digitální skiagrafický zobrazovací systém.
 • Optimalizace parametrů zobrazovacích systémů.
 • Optimalizace radiační ochrany při skiagrafii.
 • Zkoušky dlouhodobé stability a interpretace jejich výsledků.
 • Zkoušky provozní stálosti skiagrafických a skiaskopických přístrojů, interpretace výsledků, nápravná opatření.
 • Způsob stanovení místních diagnostických referenčních úrovní.
 • Metody odhadu efektivní dávky ve skiagrafii.
 • Speciální projekce.
 • Peroperační skiaskopie.
 • Zásady skiagrafických a skiaskopických postupů v neonatologii a pediatrii.
 • Klinická analýza skiagramů, základní identifikace patologického stavu a následné zpracování obrazových dat.
 • Skiagrafické zobrazení skeletu a hrudních orgánů.
 • Speciální ortopedické a traumatologické projekce.
 • Speciální netraumatologické projekce v oblasti hlavy.
 • Rtg vyšetření v neonatologii a pediatrii.
 • Intraorální a extraorální rtg vyšetření.
 • Provedení zkoušky provozní stálosti skiagrafického zařízení v plném rozsahu, interpretace výsledků
 • Intravenózní aplikace kontrastní látky

Náplň kurzů OM2b a OM3b Zobrazování výpočetní tomografií

 • Anatomie v CT obraze, základní patologické stavy.
 • CT přístrojová technika – součásti zařízení, principy zobrazení, technologické aplikace.
 • Optimalizace parametrů skenovacích protokolů – skenovací parametry, rekonstrukční parametry.
 • Optimalizace radiační ochrany při CT vyšetřeních – expoziční automatika, nastavení kvality obrazu.
 • Zkoušky dlouhodobé stability a provozní stálosti – interpretace výsledků, nápravná opatření.
 • Způsob stanovení místních diagnostických referenčních úrovní.
 • Metody odhadu efektivní dávky z CT vyšetření.
 • Tvorba standardů pro CT vyšetření.
 • Farmakologie, kontrastní látky a specifická ošetřovatelská péče při CT vyšetřeních.
 • Metodika standardních CT vyšetření.
 • Metodika speciálních CT vyšetření.
 • Intervenční výkony na CT.
 • Klinická analýza CT obrazů, základní identifikace patologického stavu a metodika zpracování obrazových dat.
 • CT zobrazení mozku.
 • CT zobrazení břicha (játra, pankreas, ledviny).
 • CT zobrazení páteře.
 • CT zobrazení GIT.
 • CT angiografie.
 • CT srdce.
 • CT intervence.
 • Metody následného zpracování dat z CT vyšetření – postprocessing.
 • Intravenózní aplikace kontrastní látky při CT vyšetření.
 • Stanovení místní diagnostické referenční úrovně včetně odhadu efektivní dávky z CT vyšetření.

Náplň kurzů OM2c a OM3c Zobrazovací postupy intervenční radiologie a kardiologie

 • Anatomie a fyziologie cévního systému.
 • Patologie a patofyziologie cévního systému v intervenční radiologii a kardiologii.
 • Postupy intervenční radiologie.
 • Postupy intervenční kardiologie.
 • Komplikace výkonů v intervenční radiologii a kardiologii a znalost jejich řešení.
 • Principy získání a úpravy obrazů v intervenční radiologii a kardiologii.
 • Akviziční parametry a aplikační techniky pro jednotlivé výkony v intervenční radiologii a kardiologii.
 • Zpracování obrazové dokumentace získané při výkonech v intervenční radiologii a kardiologii, základní analýza obrazu a identifikace patologie.
 • Speciální zdravotnický materiál pro jednotlivé výkony v intervenční radiologii a kardiologii.
 • Farmakologie v intervenční radiologii a kardiologii, kontrastní látky.
 • Přístrojová technika intervenční radiologie a kardiologie.
 • Specifika radiační ochrany při výkonech v intervenční radiologii a kardiologii pro pacienty a vyšetřující personál.
 • Diagnostická angiografie, invazivní měření tlaků.
 • Perkutánní transluminální angioplastika, implantace stentů a stentgraftů.
 • Speciální terapeutické výkony (selektivní trombolýza, terapeutická embolizace, zavedení kaválního filtru, extrakce cizích těles z cévního řečiště, aspirační trombektomie, TIPS, implantace portu i.v., i.a. a jiné).
 • Nevaskulární diagnostické a terapeutické výkony (PTC a PTD, diagnostické a terapeutické punkce a drenáže, nevaskulární dilatace, aj.).
 • Diagnostická koronarografie a levografie.
 • Pravostranná a levostranná srdeční katetrizace s invazivním měřením tlaků.
 • Perkutánní transluminální koronární angioplastika, implantace stentů.
 • Speciální diagnostické výkony na koronárním řečišti (intravaskulární ultrasonografie, měření průtokové frakční rezervy koronárních tepen, aj.).
 • Speciální terapeutické výkony na koronárním řečišti a srdečních chlopních (selektivní koronární trombolýza a trombektomie, perkutánní septální myokardiální ablace, aortální a pulmonální valvuloplastika, intraaortální kontrapulzace, aj.)

Náplň kurzů OM2d a OM3d Zobrazování magnetickou rezonancí

 • Základní principy magnetické rezonance.
 • Principy MR zobrazování, akvizice dat a rekonstrukce obrazů, teorie K prostoru.
 • Zobrazovací sekvence pro standardní a rychlé MR zobrazování.
 • Závislosti kontrastu MR obrazů, kvality (poměru signál/šum) a doby měření na parametrech zobrazovacích sekvencí (nastavení protokolů).
 • Základní součásti tomografu magnetické rezonance a jejich technické parametry.
 • Protokoly a postupy při vyšetření hlavy.
 • Protokoly a postupy při vyšetření páteře.
 • Protokoly a postupy při vyšetření břišní dutiny a malé pánve.
 • Protokoly a postupy při vyšetření hrudníku.
 • Protokoly a postupy při vyšetření kloubů a muskulo-skeletálního systému.
 • Protokoly a postupy při vyšetření cévního řečiště (nativní i kontrastní MR angiografie).
 • Protokoly a postupy při vyšetření srdce.
 • Základy funkčního MR vyšetření.
 • Základy MR spektroskopie.
 • Klinická analýza MR obrazu, základní identifikace patologického stavu a metodika zpracování obrazových dat.
 • Zásady bezpečnosti při vyšetřování magnetickou rezonancí.
 • MR vyšetření mozku.
 • MR vyšetření páteře.
 • MR vyšetření břišní dutiny a malé pánve.
 • MR vyšetření hrudníku.
 • MR vyšetření kloubů a muskulo-skeletálního systému.
 • MR vyšetření cévního řečiště (nativní i kontrastní MR angiografie).
 • MR vyšetření srdce.
 • MR spektroskopie.
 • Rekonstrukce a zpracování MR obrazů.

Náplň kurzů OM2e a OM3e Zobrazování v mamární diagnostice

 • Anatomie, fyziologie a patologie prsu.
 • Rentgenová anatomie v mamografii.
 • Genetické aspekty vzniku karcinomu prsu.
 • Chirurgická léčba karcinomu prsu, plastické operace.
 • Onkologické postupy léčby karcinomu prsu.
 • Metody nukleární medicíny ve vyšetřování prsu.
 • Intervenční vyšetřovací metody, mamotom.
 • Biopsie, histologický obraz karcinomu prsu.
 • Základní údržba a kontrola správné funkce mamografu.
 • Konstrukce mamografu.
 • Analogový zobrazovací systém v mamografii.
 • Digitální zobrazovací systém v mamografii.
 • Základní a speciální projekce screeningové a diagnostické mamografie.
 • Chyby v provedení mamogramu a jejich odstraňování.
 • Zobrazení prsu v UZ a MR obraze.
 • Zkoušky dlouhodobé stability na mamografickém pracovišti.
 • Zkoušky provozní stálosti na mamografickém pracovišti.
 • Způsob stanovení místních diagnostických úrovní.
 • Psychologický přístup ke klientkám na mamografickém pracovišti.
 • Organizace mamografického screeningu v ČR.
 • Počítačové zpracování dat v programu MaSc.
 • Proces a interpretace výsledků datového auditu.
 • Klinická analýza mamogramů a jejich následné zpracování, základní identifikace patologického stavu.
 • Seznámení se zkušenostmi a organizací provozu screeningového mamografického pracoviště.
 • Praktické procvičování správného polohování základních mamografických projekcí.
 • Demonstrace a nácvik odstranění nejčastějších chyb při snímkování.
 • Praktické provádění používání manuálního a automatického snímkovacího režimu, standardizace projekcí, komprese a dalších vstupních parametrů.
 • Procvičování techniky snímkování prsů s implantáty, malých i velkých prsů, imobilních klientek apod. Praktické využití nestandardních projekcí.
 • Procvičování správného provádění cílených a zvětšených snímků.
 • Asistence při intervenčních výkonech – punkce cysty, odebrání vzorku tkáně k biopsii, duktografie, značení lézí před chirurgickým výkonem apod. Seznámení s provozem mamotomu.
 • Praktické provádění jednotlivých testů zkoušek provozní stálosti celého zobrazovacího řetězce v mamografii a procvičování odstraňování chyb při nevyhovujících testech.

Moduly bývají obvykle ukončeny ústní zkouškou nebo písemným testem po splnění teoretické (40 hodin, resp. 5 dnů) i praktické (360 hodin, resp. 9 týdnů) části.

Odborné moduly OM2 a OM3 pro nukleární medicínu

Časové dotace pro moduly jsou:

 • OM2 – 40 hodin, resp. 5 dnů teoretické výuky
 • OM3 – 360 hodin, resp. 9 týdnů odborné praxe, z nichž nejméně 80 hodin (2 týdny) musí být absolvovány na akreditovaném pracovišti (tzn. na pracovišti, které je akreditováno u MZČR k provádění praktické části výuky specializačního vzdělávání v dané specializaci). Akreditované zařízení přidělí každému účastníkovi specializačního vzdělávání školitele, který je zaměstnancem akreditovaného zařízení. Školitel pro praktickou část hodnotí zvládnutí výkonů stanovených vzdělávacím programem. Školitel pro praktickou část potvrzuje rozsah odborné praxe na odborném pracovišti a splnění počtu výkonů na akreditovaném pracovišti.

Náplň modulů OM2 a OM3 Diagnostické metody v nukleární medicíně

 • Zobrazovací metody a postupy vyšetřování jednotlivých orgánů či orgánových skupin.
 • Terapeutické aplikace otevřených zářičů.
 • Hybridní zobrazovací systémy v nukleární medicíně
  • PET/CT
  • SPECT/CT
 • Kontrola kvality zobrazovacích systémů v nukleární medicíně.
 • Anatomie v zobrazovacích metodách v NM.
 • Patologie a fyziologie v zobrazovacích metodách v NM.
 • Zpracování obrazových informací v NM.
 • Specifika vyšetřování dětských a rizikových pacientů v NM.
 • Radionuklidová diagnostika v hematologii, odběry biologického materiálu.
 • Ochrana před vnější a vnitřní kontaminací.
 • Funkční vyšetření orgánů a orgánových systémů.
 • Statické zobrazovací metody.
 • Dynamické vyšetřovací studie.
 • Zobrazovací postupy pomocí hybridních přístrojů.
 • Radionuklidová diagnostika v hematologii, odběry biologického materiálu.
 • Aplikace radiofarmak i.v.
 • Aplikace kontrastní látky i.v.
 • Likvidace radioaktivního odpadu, dekontaminace pracovních ploch a personálu.
 • Edukace pacienta o režimových opatřeních.
 • Příprava pacienta k vyšetření, včetně výpočtu aktivity RF.
 • Funkční vyšetření orgánů a orgánových systémů.
 • Vyšetření dětských pacientů.

Moduly bývají obvykle ukončeny ústní zkouškou nebo písemným testem po splnění teoretické (40 hodin, resp. 5 dnů) i praktické (360 hodin, resp. 9 týdnů) části.

Odborné moduly OM2 a OM3 pro radioterapii

Časové dotace pro moduly jsou:

 • OM2 – 40 hodin, resp. 5 dnů teoretické výuky
 • OM3 – 360 hodin, resp. 9 týdnů odborné praxe, z nichž nejméně 80 hodin (2 týdny) musí být absolvovány na akreditovaném pracovišti (tzn. na pracovišti, které je akreditováno u MZČR k provádění praktické části výuky specializačního vzdělávání v dané specializaci). Akreditované zařízení přidělí každému účastníkovi specializačního vzdělávání školitele, který je zaměstnancem akreditovaného zařízení. Školitel pro praktickou část hodnotí zvládnutí výkonů stanovených vzdělávacím programem. Školitel pro praktickou část potvrzuje rozsah odborné praxe na odborném pracovišti a splnění počtu výkonů na akreditovaném pracovišti.

Náplň modulů OM2 a OM3 Klinická radioterapie

 • Anatomie příčných řezů.
 • Optimalizace radiační ochrany v radioterapii.
 • Zkoušky dlouhodobé stability a interpretace jejich výsledků.
 • Zkoušky provozních stálostí ozařovacích přístrojů, interpretace výsledků, nápravná opatření.
 • Speciální ozařovací metody.
 • Zobrazovací systémy pro portální zobrazování.
 • Verifikační snímky v radioterapii.
 • Hodnocení verifikačních snímků.
 • Výpočet ozařovacího plánu a jeho optimalizace.
 • Dozimetrické ověření ozařovacího plánu.
 • Provedení zobrazovacích radiologických postupů pro plánování léčby.
 • Příprava individuálních fixačních pomůcek.
 • Výpočet ozařovacího plánu pro standardní ozařovací techniky.
 • Výpočet ozařovacího plánu pro speciální ozařovací techniky.
 • Dozimetrické ověření plánu.
 • Provedení standardních ozařovacích technik v teleterapii.
 • Provedení standardních ozařovacích technik v brachyterapii.
 • Provedení speciálních ozařovacích technik v teleterapii.
 • Ověření ozařovací polohy pomocí zobrazovacích systémů.
 • Provedení zkoušky provozní stálosti ozařovacího přístroje v plném rozsahu, interpretace výsledků

Moduly bývají obvykle ukončeny ústní zkouškou nebo písemným testem po splnění teoretické (40 hodin, resp. 5 dnů) i praktické (360 hodin, resp. 9 týdnů) části.

Zvláštní odborná způsobilost (ZOZ) k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany

Pro přistoupení k závěrečné atestační zkoušce musí student získat ZOZ k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany. Získání této způsobilosti je podmíněno absolvováním kurzu (zpravidla 40 hodin studia) nebo absolvováním e-learningového kurzu a složením zkoušky na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost (osoba dohlížející/osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou).

Subjekty s povolením k pořádání kurzů radiační ochrany

Informace o ZOZ, termíny zkoušek


Ukončení studia

Po splnění všech předepsaných požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem může student přistoupit ke splnění atestační zkoušky. Tyto požadavky jsou:

 • absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe,
 • splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu a logbooku,
 • získání stanoveného počtu kreditů,
 • prokázání výkonu povolání v příslušném oboru SV v délce minimálně 1 roku z období posledních 6ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 let z období posledních 6ti let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce.

Zkoušky jsou pořádány zpravidla dvakrát ročně v Brně a v Plzni. Přihlášení se provádí v systému EZP vyplněním elektronické přihlášky. Po uložení je nutné přihlášku vytisknout a odeslat na pověřené pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR – Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Pokud byla studentovy započtena část dříve absolvovaného studia či odborné praxe, přikládá k přihlášce kopie o potvrzení započtení.

Všechny potřebné dokumenty, je nutné odeslat nejméně 30 dní před termínem atestační zkoušky. Poté budete písemně vyzváni k dostavení se ke zkoušce.

Úhrada za atestační zkoušku je stanovena nařízením vlády následovně:

 • výše úhrady za atestační zkoušku 500 Kč,
  • úhrada za teoretickou část zkoušky 250 Kč,
  • úhrada za praktickou část zkoušky 250 Kč,
 • výše úhrady za první opakování atestační zkoušky 3500 Kč,
  • úhrada za teoretickou část zkoušky 2 000 Kč,
  • úhrada za praktickou část zkoušky 1 500 Kč,
 • výše úhrady za druhé opakování atestační zkoušky 5 000 Kč,
  • úhrada za teoretickou část zkoušky 3 000 Kč,
  • úhrada za praktickou část zkoušky 2 000 Kč.

Zkouška se sestává z praktické (ve většině případů teoretický popis praktické činnosti) a teoretické části. Teoretická část je složena s dílčích podzkoušek ze Základního modulu, Odborného modulu OM1 a speciálního modulu OM2. Po úspěšném složení zkoušky obdržíte potvrzení o jejím absolvování a následně i doklad o specializaci – diplom o specializaci v příslušném oboru.


Užitečné odkazy

Informace o specializačním studiu – MZČR

Informace o specializačním studiu – NCO NZO

Seznam akreditovaných pracovišť

Otázky k Atestační zkoušce

Kompletní znění vzdělávacích programů pro nelékařské zdravotnické pracovníky (Rámcové vzdělávací programy)